codi ètic Qestudi

objecte

El present codi ètic, resumeix els principis bàsics i constitueix una guia per tots els professionals de Qestudi, en l’exercici professional en relació amb el seu treball diari, els recursos utilitzats i l’entorn empresarial en el que es desenvolupa.

àmbit d’aplicació

El present codi ètic, està a disponibilitat de tots els professionals que formen part de l’empresa Qestudi, així com l’existència de canals de comunicació i de resolució de dubtes.

Així mateix la direcció de Qestudi posarà tots els medis al seu abast perquè es compleixin les normes contingudes en aquest codi ètic.

pautes de conducta

respecte a la legalitat

Qestudi i tots els seus professionals es comprometen a complir amb la legislació vigent en totes les seves activitats, i a desenvolupar les seves tasques amb actuacions i comportament ètic.

Qestudi ha de prestar a les autoritats de supervisió i fiscalització la col·laboració que es sol·liciti, satisfent les peticions que li siguin dirigides i no adoptant cap comportament que pugui impedir l’exercici de supervisió de les autoritats.

Els professionals de l’empresa evitaran qualsevol conducta, que encara sense violar cap llei, pugui perjudicar la reputació de Qestudi davant la societat, el govern del país o qualsevol organisme.

Cap professional adscrit a l’empresa col·laborarà conscientment amb tercers en la violació de cap llei, ni participarà en cap actuació que comprometi la legalitat.

respecte a les persones

Qestudi rebutja qualsevol manifestació d'assetjament físic, psicològic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de pressió als drets de les persones.

Els professionals de Qestudi tenen l’obligació de tractar de forma justa i respectuosa a subordinats, companys i superiors. De la mateixa manera les relacions entre els professionals de Qestudi i els de les empreses o entitats col·laboradores externes estaran basades en el respecte professional i la col·laboració mútua.

desenvolupament professional i igualtat d’oportunitats

Qestudi promou el desenvolupament professional i personal de tots els seus professionals, assegurant la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques.

No accepta cap tipus de discriminació en l’àmbit laboral o professional por cap motiu de sexe, religió, tendència política, ascendència nacional, origen social, discapacitat, ni per qualsevol altre motiu no especificat.

Els professionals de l’empresa han de participar de forma activa en els plans de formació que Qestudi posa a la seva disposició, implicant-se en el seu propi desenvolupament i comprometent-se a mantenir actualitzats els coneixements i competències necessàries, amb la finalitat de propiciar el seu progrés professional i aportar valor als clients, a els socis de l’empresa i a la societat en general.

Els associats de l’empresa han d’actuar facilitant el desenvolupant dels seus professionals, de forma que es propiciï el creixement professional en l’empresa.

integritat i valors ètics

Qestudi i els seus professionals desenvoluparan les seves funcions amb elevats patrons d’integritat, honestedat i transparència. actuant amb honestedat en tots els seus actes o transaccions amb els clients, administracions i autoritats.

Els associats i els professionals de l’empresa es comprometen a actuar de manera correcta i honorable. Fixant-nos un alt nivell d'autoexigència, que aspirem a aconseguir en tots els aspectes.

Adoptem els paràmetres del codi ètic establerts pel Project Management Institute. El present codi ètic i conducta professional descriu les expectatives que dipositem en nosaltres mateixos i en els nostres col·legues professionals de la comunitat global de la direcció de projectes i obres, i els serveis tècnics. enuncia amb claredat els ideals als que aspirem, així com els comportaments que són obligatoris en el nostre exercici com professionals i voluntaris.

El propòsit d’aquest codi és infondre confiança en l’àmbit de la nostra professió, ajudar a les persones a ser millors professionals. Per això, establim el marc per entendre els comportaments apropiats en la professió. Considerem que la credibilitat i reputació de la direcció de projectes i obres com professió que es forgen sobre la base de la conducta col·lectiva de cada professional.

Creiem que podem potenciar la nostra professió, tant de manera individual com col·lectiva, mitjançant l'adopció d'aquest codi d'ètica i conducta professional. Pretenem, així mateix, que aquest codi ens ajudi a prendre decisions sensates, en particular a l'enfrontar situacions difícils en què potser se'ns demani que comprometem la nostra integritat o els nostres valors.

Sol·licitem als nostres professionals que identifiquin els valors que conformaven el fonament de la presa de decisions i que van guiar els seus actes; els valors de responsabilitat, respecte, equitat i honestedat.

prohibició de pràctiques de corrupció i suborn

Qestudi es declara contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a l'empresa per obtenir algun benefici mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques. tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin fer aquestes pràctiques amb els seus professionals.

Els professionals de Qestudi no podran acceptar directament ni indirectament obsequis o compensacions de cap tipus que tinguin per objecte influir de manera impròpia en les relacions comercials, professionals o administratives amb els seus clients o entitats públiques.

Així mateix cap professional de l'empresa pot fer directament ni indirectament pagaments, obsequis o compensacions de qualsevol tipus que no es considerin propis del curs normal dels negocis, per tractar de manera impròpia en les relacions comercials, professionals o administratives.

respecteamb el mediambient

Qestudi es compromet a promoure i fomentar la protecció i conservació del medi ambient implicant als seus empleats i la societat en el seu conjunt en els aspectes mediambientals a través de la millora contínua.

Qestudi es compromet a integrar processos de sostenibilitat mediambiental, per millorar l'impacte del seu desenvolupament professional en l'entorn. Establint metes i objectius quantificables, en el seu exercici diari i en els projectes en els quals formi part per minimitzar els impactes ambientals que poguéssim generar en les actuacions.